CUTRIN (08.05.08)
kampausshow – kahvila Moskva (valokuvat: Kaspar Saaremets)